Ostatni produkt
Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 40229

Warunki wynajmu

Ogólne warunki najmu pojazdu przez PARTNERA GLOBAL RENT A CAR

Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu) określonego w umowie najmu zawartej - pomiędzy Klientem (zwanym też „Najemcą”) a autoryzowanym przedstawicielem GLOBAL rent a car S.A. z siedzibą w Warszawie szczegółowo oznaczonym w umowie nazywanym jako „GLOBAL rent a car” lub „Wynajmujący”.

 1. Aspekty prawne, pozycja Klienta, postanowienia umowy

   1.1. Przedmiotem umowy z GLOBAL rent a car jest wyłącznie wynajem samochodu (zwanego dalej także pojazdem) wraz z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym.
   1.2 Przedmiotem najmu jest pojazd należący do grupy pojazdów, która to została zamówiona, a nie dokładny typ, model pojazdu.
   1.3. Umowa najmu ustala prawa i obowiązki obu stron tj. GLOBAL rent a car i Klienta, a kwestie nierozstrzygnięte w niej regulują niniejsze ogólne warunki i Kodeks Cywilny ewentualnie postanowienia odrębnych umów, których stroną jest Klient, a mających wpływ na prawa obowiązki Stron, w szczególności umów typu assistance (zwanych dalej umowami odrębnymi).
   1.4. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób, ich odpowiedzialność jest solidarna.

 2. Minimalny wiek Najemcy, prawo jazdy, dokumenty do podpisania umowy najmu

   2.1.Kierowcą samochodu może być tylko Najemca lub osoba przez niego wskazana i wpisana w umowie najmu jako kierowca. Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak samo jak za swoje. Kierujący samochodem (kierowca) musi mieć:
   • w przypadku wynajmu pojazdu klas Mini i Ekonomicznej ukończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 1 roku.
   • w przypadku najmu pojazdu klasa Kompaktowa ukończone 23 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 1 roku.
   • w przypadku najmu pojazdu klas Rodzinna, Rodzinna Premium, Premium, Luksusowe, Minivan, SUV, Hybrydowe, Dostawcze i inne ukończone 28 lat oraz posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii od 3 lat.

   2.2.Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu i wydaniu przedmiotu najmu, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w punkcie 2.1. powyżej, co oznacza, że w przypadku wskazania jako kierowcę inną osobę niż Najemca przedstawić także dokumenty (kserokopie) tej osoby, w tym prawa jazdy.
   2.3. Do podpisania umowy najmu i wydania przedmiotu najmu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy albo w przypadku firm odpis z KRS /wypis z ewidencji działalności gospodarczej (datowany nie później niż 3 miesiące) oraz dwa dokumenty tożsamości osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania podmiotu gospodarczego.

 3. Korzystanie, ograniczenia w użytkowaniu.

   3.1. Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń (wszelkie uwagi dot. stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera Protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiący integralną część umowy).
   3.2 Najemca zobowiązuje się używać Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami producenta (zawartymi w m.in. Instrukcji obsługi pojazdu znajdującej się w każdym samochodzie lub dostępnej w punkcie Global rent a car), wskazówkami Wynajmującego, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Najemca nie może użytkować pojazdu do innych celów, które wykraczają poza postanowienia zawarte w umowie najmu, ogólnych warunków najmu, a w szczególności do celów nie związanych ze zwykłym używaniem, korzystaniem z przedmiotu najmu, w tym do udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych, pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności.
   3.3 Najemca zobowiązuje się dbać o Pojazd i utrzymywać go w dobrym stanie, w szczególności uwzględniając właściwość Pojazdu, jego zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone przepisami prawa. Dobry stan Pojazdu oznacza stan nie pogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego używania. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku Wynajmującego za zabrudzenia wnętrza pojazdu.
   3.4.Należy obserwować wszelkie nieprawidłowości związane z technicznym działaniem pojazdu. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu – codziennej sprawdzenie poziomu oleju, płynu spryskiwacza, płynu chłodzącego i hamulcowego oraz sprawdzenie oświetlenia i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej Klient zobowiązany jest do powiadomienia wynajmującego pod numerem telefonu +48 501 779 386.
   3.5. Najemca nie ma prawa oddać samochodu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub podnajem.
   3.6. Zabronione jest palenie tytoniu w samochodzie jak i przewóz zwierząt w samochodzie. W przypadku naruszenia każdego z zakazów wskazanych w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości 400 zł brutto.
   3.7. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek.
   3.8. Pojazdem można przewozić jedynie taką liczę osób, która jest przewidziana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Nie zezwala się przewożenia ładunków powyżej dopuszczonego obciążenia, ładunków łatwopalnych i brudzących przedmiot najmu oraz nie zezwala się na holowanie innych samochodów oraz przyczep.
   3.9. Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą i włamaniem oraz innymi podobnymi zagrożeniami (w sposób zwyczajowo przewidziany), w szczególności nie wolno pozostawiać w samochodzie dokumentów pojazdu, kluczyków oraz koniecznym jest prawidłowe zamykanie pojazdu.
   3.10. Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zmieniać przeznaczenia Pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian w pojeździe, a w szczególności instalować dodatkowego wyposażenia.

 4. Opłaty za wynajem, ubezpieczenia, koszty

   4.1. Opłata najmu (czynsz najmu) jest określona każdorazowo w umowie najmu i płatny z góry.
   4.2. Pojazd jest ubezpieczony, posiada ubezpieczenie OC, AC i NNW.
   4.3. Zakres ubezpieczenia pojazdu nie obejmuje jednak wszelkich szkód, w szczególności nie obejmuje szkód w przypadku:
    a) ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku,
    b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody,
    c) kierowania pojazdem w stanie po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych, oraz bez ważnego prawa jazdy,
   4.4. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub/i dokumenty pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem. W tym przypadku Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w pkt.7.2.
   4.5. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z korzystaniem z pojazdu i jego eksploatacją, w szczególności zaś kosztów paliwa, smarów i płynów technologicznych, opłat, i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem Pojazdu, a także, kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem Pojazdu przez Najemcę oraz inne koszty wskazane w niniejszych warunkach, w tym napraw, za które odpowiedzialność ponosi Najemca.
   4.6.Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz czysty w środku i na zewnątrz i tak też musi zostać zwrócony, tzn., zatankowany i czysty. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej stanowiącej iloczyn litrów paliwa potrzebnych do zatankowania pełnego baku paliwa pojazdu i kwoty wynikającej z cennika Wynajmującego za litr paliwa, a w przypadku oddania brudnego samochodu kary umownej w kwocie wskazanej w aktualnie (na dzień zawarcia umowy) Cenniku Wynajmującego.
   4.7.W przypadku nie zwrócenia przez Najemcę samochodu, w terminie określonym w umowie (z zastrzeżeniem punktu 4.8). Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości 300% stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę, niezależnie od tego Wynajmujący (lub osoba/podmiot uprawniona/y) uprawniony jest do czynności określonych w pkt. 10.3.
   4.8. Przedłużenie okresu najmu, możliwe jest po uzyskaniu zgody Wynajmującego i zapłaty z góry czynszu najmu - za dodatkowy przedłużony okres najmu - przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego lub kartą kredytową w siedzibie Wynajmującego. W przypadku nie spełnienia przez Klienta warunków wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący (lub osoba/podmiot uprawniona/y) uprawniony jest do czynności określonych w pkt 10.3.
   4.9. Ponieważ umowa najmu zawarta jest na czas określony, nawet jeśli pojazd zostanie zwrócony przez Najemcę przed wygaśnięciem umowy lub zostanie później odebrany opłata (czynsz) za najem pojazdu musi być zapłacona w całości za cały okres najmu określony w umowie najmu. Kwota już uiszczona za niewykorzystany okres najmu nie podlega zwrotowi.

 5. Warunki płatności, kaucja.

   5.1 W przypadku dokonywania zapłaty w formie przelewu bankowego, datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.
   5.2. Kaucja na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy tytułu niniejszej umowy określona jest w umowie, a jej wysokość zależy od klasy pojazdu.
   5.3. Kaucja podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem zdania następnego, po właściwym zwrocie auta oraz prawidłowym wykonaniu umowy najmu. Kaucja zostanie pomniejszona o wszystkie wydatki, koszty, opłatę za przestój, kary umowne i szkody związane z nienależytym wykonaniem umowy przez Klienta, na co Najemca wyraża niniejszym zgodę.
   5.4. Najemca zobowiązany jest dokonać płatności czynszu najmu oraz innych opłat, kar umownych kartą kredytową lub przelewem bankowym (z góry) na rachunek bankowy Wynajmującego, chyba że inaczej wynika z umów odrębnych.
   5.5. Kaucja płatna jest za pomocą jednej karty kredytowej zabezpieczonej kodem PIN (lub dwóch kart kredytowych dla klas samochodów D, D+, E i wyższych), chyba że inaczej wynika z umów odrębnych.

 6. Odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie umowy.

   6.1.Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia stosunku najmu pojazdu w trybie natychmiastowym (w formie telefonicznej - rozmowy lub/i wysłanego sms’a), jeżeli Najemca narusza istotne postanowienia zawarte w umowie najmu, niniejszych ogólnych warunkach najmu i ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w szczególności gdy Najemca używa pojazdu w sposób sprzeczny z umową najmu lub przeznaczeniem pojazdu, zaniedbuje pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie lub utratę, udostępnia go osobom nieuprawnionym, nie dotrzymuje warunków wskazanych w pkt. 12 warunków (Podróże zagraniczne). Wówczas Najemca zobowiązany jest wydać Wynajmującemu pojazd niezwłocznie.
   6.2. W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu najmu, kaucji lub jakichkolwiek innych należności wynikających z umowy najmu lub ogólnych warunków, Wynajmujący może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę najmu (w formie telefonicznej - rozmowy lub/i wysłanego sms’a). Wówczas Najemca zobowiązany jest wydać Wynajmującemu pojazd niezwłocznie.
   6.3.W przypadkach opisanych w pkt. 6.1 i 6.2, Wynajmujący lub osoba/pomiot uprawniony - uprawniony jest do działań wskazanych w pkt.10.3
   6.4. W przypadku opóźnienia Najemcy z odbiorem pojazdu Wynajmujący jest uprawniony wg własnego uznania do: - żądania zapłaty kary umownej w wysokości dziennej stawki czynszu najmu przedmiotu umowy określonego w umowie najmu za każdy dzień opóźnienia w odbiorze pojazdu, albo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie dwóch tygodni, liczonych od dnia w którym powstały okoliczności uzasadniające odstąpienie od umowy.
   6.5.Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną za odstąpienie przez siebie od umowy lub za odstąpienie od umowy przez Wynajmującego z przyczyn zależnych od Najemcy, w szczególności w sytuacjach o których mowa powyżej 6.1, 6.2. oraz niespełnienia warunków z pkt. 2.2 w wysokości 300% stawki dobowej czynszu najmu.
   6.6. Wynajmujący może w przypadku kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub nieoddania samochodu w terminie przez poprzedniego Najemcę lub innego zdarzenia losowego odstąpić od umowy w terminie 2 tygodnie od dnia wystąpienia okoliczności uprawniających do odstąpienia od umowy najmu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wynajmujący zobowiązuje się poinformować Najemcę niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od umowy.

 7. Odpowiedzialność, zasady odszkodowań

   7.1. Najemca ponosi każdorazowo (niezależnie od odpowiedzialności wskazanej w ogólnych warunkach najmu i umowie) oraz niezależnie od ubezpieczenia pojazdu z tytułu OC i AC i uzyskanego z tego tytułu odszkodowania odpowiedzialność – tzw. opłatę za przestój samochodu w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku Wynajmującego lub w innej wysokości wynikającej z umów odrębnych, w przypadku powstania: - szkody komunikacyjnej w pojeździe i wszelkich innych szkód, zniszczenia lub utraty pojazdu, kradzieży pojazdu. Kwota ta nie podlega zwrotowi oraz roszczeniom. Opłata za przestój ma na celu wynagrodzenie Wynajmującemu szkody poniesionej w wyniku przestoju pojazdu/jego utraty oraz szkody poniesionej w wyniku utraty przez samochód wartości w związku z zaistnieniem w/w zdarzenia.
   7.2 Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w 7.1 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel na zasadach przewidzianych niniejszymi warunkami (w szczególności których przyczyną było prowadzenie pojazdu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu, lub/ i załadunek lub niewłaściwa obsługa pojazdu, z winy umyślnej Najemcy oraz spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycia samochodu niezgodnie z przeznaczeniem np. udział w zawodach sportowych, przewożenie dobra niezgodne z prawem).
   7.3. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegające naprawie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszych warunkach, w szczególności spowodowane zatankowaniem niewłaściwego paliwa, wysokość kary umownej z tego tytułu określona została w aktualnym Cenniku Wynajmującego.
   7.4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i wypadki w przedmiocie najmu w pozostałych przypadkach, nie określonych w niniejszych warunkach i w przypadku szkód przekraczających otrzymane od Ubezpieczyciela (na etapie likwidacji szkody przez Ubezpieczyciela) odszkodowanie lub w razie odmówienie (na etapie likwidacji szkody przez Ubezpieczyciela) wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń (np. wówczas gdy wyłączona lub ograniczona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela samochodu).
   7.5 Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat Wynajmującego lub/ i Global Rent a Car S.A. lub/i Global Automotive Group Sp. z o.o. (będących właścicielem pojazdu lub Korzystającym na podstawie umów leasingu pojazdu) oraz usunięcia wszelkich szkód w majątku Wynajmującego lub/ i w/w Spółek powstałych w związku z używaniem przez niego przedmiotu najmu niezgodnie z umową, w szczególności w przypadkach nieprzestrzegania zapisów pkt. 3. tj. m.in. związanych z nadmiernym zużyciem Pojazdu i utratą jego wartości , uszkodzenia opon, wycieraczek wnętrza pojazdu, w tym uszkodzenia wyposażenia pojazdu, szkody wywoływane niedopałkami papierosów . Ponadto szkód spowodowanych przez Klienta przemytem przy użyciu przedmiotu najmu, w tym utraconych zarobków w wysokości stawki najmu za każdą rozpoczętą dobę.
   W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy z powodu braku złożenia przez kierującego pojazdem pisemnego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody lub /i nie przedłożenia jakichkolwiek dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela, Najemca zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów naprawy powstałej szkody.
   7.6. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie , kierowcę oraz pozostałych pasażerów samochodu osobom trzecim podczas użytkowania najmowanego pojazdu, nie pokryte uzyskanym odszkodowaniem z ubezpieczenia pojazdu lub nie objęte ubezpieczeniem.
   7.7. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez Najemcę lub kierowcę przepisów o ruchu drogowym oraz wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu przez Najemcę. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych opłat itp. złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień.
   7.8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości pozostawione i przewożone przez Najemcę i osoby trzecie w przedmiocie najmu.


 8. Procedura w przypadku wypadków lub innych nagłych zdarzeń

   8.1 Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty odszkodowania, w szczególności szkody komunikacyjne, włamania, kradzież pojazdu, uszkodzenia pojazdu, sprzętu w tym również w wyniku aktów wandalizmu, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie pod numerem 24h codziennie (również dni świąteczne), a także przedstawić szczegółowy raport pisemny oraz szkic zdarzenia najpóźniej do czasu zwrotu pojazdu.
   8.2 Najemca jest zobowiązany niezwłocznie wezwać odpowiednie władze (w szczególności Policję) do każdego wypadku drogowego albo kolizji drogowej powstałych w związku z korzystaniem z pojazdu oraz poinformować niezwłocznie odpowiednie władze (w szczególności Policję) o pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach, niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina.
   8.3 Najemca zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku.
   8.4 W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ustępach poprzedzających niniejszego punktu, którego sprawcą jest osoba trzecia, której dane można ustalić, Najemca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie sprawcy i oświadczenie Policji, potwierdzające winę sprawcy oraz zawierające wszelkie inne dane wymagane przez zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest pojazd, na mocy umowy ubezpieczenia, w tym: jego imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę jego pojazdu, numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił taką polisę. Jeżeli sprawca jest nieznany, Najemca zobowiązany jest zgodnie z pkt. 8.1 niezwłocznie zawiadomić właściwą jednostkę Policji.
   8.5. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego, jeśli pojazd nie jest zdolny do kontynuowania podróży lub uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu.
   8.6. Najemca zobowiązany jest postępować zgodnie z poleceniami Wynajmującego. Dalsze postępowanie uzależnione jest od rodzaju szkody. W przypadku nie przestrzegania przez Najemcę Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, poleceń Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty Wynajmującego jak i Global Rent a Car S.A. lub/i Global Automotive Group Sp. z o.o. powstałe z tego tytułu, w szczególności gdy w wyniku ich nie przestrzegania ubezpieczyciel odmawia lub zmniejsza wypłacane odszkodowanie.
   8.7 W razie powstania szkody Najemca zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia zagrożonego pojazdu przed dalszą szkodą.

 9. Naprawy

   9.1 W razie potrzeby wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz inne czynności dotyczące przedmiotu umowy, Najemca może wykonać wyłącznie za uprzednim (wcześniejszym) powiadomieniem Wynajmującego i tylko i wyłącznie za jego zgodą oraz tylko i wyłącznie w Autoryzowanych Stacjach Obsługi danej marki pojazdu, chyba, że w konkretnym przypadku Wynajmujący wskazał inny punkt naprawy, ewentualnie wyraził zgodę na naprawę w nieautoryzowanej stacji.
   9.2. Najemca zobowiązany jest do stawienia się w autoryzowanym serwisie samochodowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku awarii, której nie usunięcie może skutkować w szczególności kolejnymi usterkami, stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu, jeśli przypada on na okres użytkowania samochodu. W przypadku nie zastosowania się Najemcy do obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej w kwocie 1000 zł za każde niezastosowanie się do powyższego.
   9.3. Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi przez Najemcę następuje na koszt i ryzyko Najemcy.

 10. Przekazanie oraz zwrot pojazdu

   10.1. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w stanie dobrym (zgodnie z pkt. 3.3.), z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami. Terminy i godziny przekazania i zdania samochodu określone są w umowie najmu. Wszelkie koszty zwrotu pojazdu ponosi Najemca.
   10.2. W razie opóźnienia Najemcy w zwrocie pojazdu, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej, o której mowa w pkt. 4.7. Niezależnie od powyższego, GLOBAL rent a car lub osoba/podmiot uprawniona/y zawiadomią Policję o przywłaszczeniu samochodu oraz mogą skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 10.3.
   10.3. W przypadkach opisanych w pkt. 6.1 i 6.2, 12 oraz braku zwrotu samochodu w terminie wskazanym w umowie lub/i pomimo wygaśnięcia umowy najmu, lub/i w przypadkach wskazanych pkt. 4.7.lub/i 4.8. Wynajmujący lub osoba/pomiot uprawniona/y - uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu lub/i jego otwarcia oraz odholowania pojazdu do siedziby Wynajmującego, niezależnie od miejsca gdzie się samochód znajduje.
   10.4.Z przyczyn uzasadnionych treścią zawartej umowy najmu, uprawnienia wskazane w pkt. 10.3. i tym samym upoważnienia przez Najemcę do dokonania przez Wynajmującego lub/i osobę/podmiot i uprawnioną /y mają charakter nieodwołalny.
   10.5.Zarówno odbiór jak i zdanie samochodu przez Najemcę zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem, który stanowi element integralny umowy najmu. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie samochodu. Najemca otrzymuje w pełni posprzątany i przygotowany do korzystania samochód.
   10.6. W przypadku zwrotu pojazdu bez kompletu kluczyków, obu tablic rejestracyjnych oraz dowodu rejestracyjnego, gaśnicy lub/i innego wyposażenia wskazanego w Protokole przekazania Najemca zobowiązany jest zapłacić karę umowną wskazaną w aktualnym cenniku Wynajmującego za brak każdego z wymienionych elementów wyposażenia. W przypadku braku więcej niż jednego elementu kary sumują się.

 11. Pojazd zastępczy

   11.1.Jeśli Wynajmujący nie może dostarczyć zarezerwowanego pojazdu, Wynajmujący ma prawo do dostarczenia Najemcy pojazdu o tej samej wielkości lub większej, co Najemca akceptuje. W takiej sytuacji Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli klient zaakceptuje mniejszy pojazd, wówczas różnica w cenie (czynszu najmu) zostanie zwrócona Najemcy. Wszelkie koszty związane z eksploatacją większego auta tj. np. koszt paliwa ponosi Najemca.

 12. Podróże zagraniczne

   12.1.Wyjazd samochodem poza granice Polski wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na piśmie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Chorwacji, Ukrainy, Mołdawii, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Albanii, Serbii i Czarnogóry są zabronione. W przypadku niedotrzymania warunków wskazanych w niniejszym punkcie Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w kwocie 1000 zł, ponadto Wynajmujący może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę najmu, zgodnie z pkt. 6.1 oraz skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 10.3.


 13. Prawodawstwo, miejsce jurysdykcji

   13.1. Wszelkie zawiadomienia wynikające z umowy lub z nią związane, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszych ogólnych warunkach najmu, będą dokonywane w formie pisemnej i, o ile nie postanowiono inaczej, będą przekazywane osobiście przez Stronę, przez posłańca lub pocztą w formie listu poleconego.
   13.2. Wszelkie zawiadomienia, o ile nie postanowiono inaczej, przekazane w ramach umowy lub związane z nią będą uznane za skuteczne,
    a) jeśli zostały przekazane w formie pisemnej i doręczone osobiście lub przez posłańca - w dniu doręczenia,
    b) jeśli zostały wysłane pocztą w formie listu poleconego- w dniu doręczenia listu lub z upływem 14 dni od daty nadania listem poleconym.
   13.3.Zmiany Umowy, niniejszych ogólnych warunków, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszych ogólnych warunkach najmu.
   13.4. Zmiany adresu Stron nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach Strony powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej. W przypadku nie dochowania powyższego obowiązku, doręczenie na ostatni znany adres uważa się za skuteczne.
   13.5. Zastrzeżenie kar umownych w niniejszych ogólnych warunkach nie narusza prawa Wynajmującego do żądania naprawienia szkody, za którą ponosi odpowiedzialność Najemca , w zakresie w jakim szkoda ta przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.
   13.6. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
   13.7. Wynajmujący jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Najemcy.
   13.8. Odstępstwa od Ogólnych Warunków Najmu przez Global rent a car zawarte są w umowie najmu, ewentualnie w umowach odrębnych . Wszelkie załączniki do Umowy Najmu, aktualny Cennik oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeń stanowią integralną części umowy najmu.
   13.9. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
   13.10. Sądem właściwym jest Sąd właściwy dla Wynajmującego.

 14. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

   14.1 Mam świadomość, że udostępnianie moich danych jest dobrowolne, a po ich udostępnieniu mam zawsze prawo do wglądu w te dane i ich poprawiania.
   14.2. Wynajmujący może przekazać dane osobowe Najemcy osobom trzecim, w sytuacjach, gdy podczas wynajmu Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy pojazd nie został zwrócony w czasie określonym w umowie najmu, jak również w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną podjęte działania prawne. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom, organom, w tym sądom uprawnionym do prowadzenie spraw cywilnych oraz karnych w sytuacji. Ta procedura jest przeprowadzana m.in. w przypadku podania fałszywych informacji przy zawieraniu najmu, posługiwania się fałszywymi lub kradzionymi dowodami tożsamości, braku zwrotu pojazdu, nie zgłoszenia uszkodzeń pojazdu; złamania zasad kodeksu drogowego i w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
   14.3.Zostałam/em poinformowana/, iż powyższe dane zbiera Wynajmujący (szczegółowe dane w umowie) w celach realizacji zawartej umowy najmu.
   Wynajmujący nie zamierza udostępniać zebranych danych innym podmiotom - z wyjątkiem podmiotów Global Rent a Car S.A. z siedzibą w Warszawie (twórcy sieci Global rent a Car) oraz Autoryzowanym Przedstawicielom Global Rent a Car, których wykaz znajduje się na stronie www.globalrentacar.pl oraz Global Automotive Group Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie, co związane jest z realizacją umowy najmu i rozliczeniami podmiotów.
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i udostępnienie ich ww. podmiotom w powyższych celach, a także w celach marketingowych, a w szczególności dla nawiązania korespondencji lub kontaktu telefonicznego dotyczącego promocji nowych produktów i usług, będących przedmiotem działalności, oraz badania zadowolenia Klienta z dotychczasowej współpracy.


  Wyrażam zgodę
  …………………………………………………………………..
  Data i podpis Klienta
  Załącznik nr 1 Cennik do Ogólnych warunków najmu pojazdu - wszystkie ceny brutto
  1. Palenie tytoniu w samochodzie, przewożenie zwierząt, holowanie innych pojazdów 400 zł – kara umowna
  2. Brak paliwa w/g cennika BP Express +25%
  3. Mycie wnętrza samochodu 200 zł – kara umowna
  4. Mycie pojazdu z zewnątrz 40 zł – kara umowna
  5. Zatankowanie złego paliwa 500 zł – kara umowna
  6. Kara za niestawienie się w serwisie 1000 zł
  7. Zgubienie tablic 400 zł – kara umowna
  8. Zgubienie kluczyka 1500 zł – kara umowna
  9. Zgubienie dowodu rejestracyjnego 300 zł – kara umowna
  10. Brak: apteczki, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica 60 zł/szt. – kara umowna
  11. Brak instrukcji obsługi pojazdu 150 zł – kara umowna
  12. Brak kołpaka 70 zł/szt. – kara umowna
  13. Brak części wyposażenia samochodu nie ujętych w cenniku. Zgodnie z wyceną producenta +10%
  14. Kara za wyjazd za granice bez zgody Global 1000 zł
  15. Przedłużenie wynajmu bez wiedzy Global 300% stawki dobowej za każdą dobę wynajmu
  16. Opłata za przestój samochodu
  a) Klasa A 500 zł
  b) Klasa B oraz małe dostawcze 1000 zł
  c) Klasa C, C+ oraz duże dostawcze 1500 zł
  d) Klasa D, D+, Van 2000 zł
  e) Klasa E 2500 zł
  17. Kaucja
  a) Klasa A 500 zł
  b) Klasa B oraz małe dostawcze 1000 zł
  c) Klasa C, C+ oraz duże dostawcze 1500 zł
  d) Klasa D, D+, Van 2000 zł
  e) Klasa E 2500 zł